Studia Podyplomowe - edycja 2018/2019

Termin rozpoczęcia studiów

Warunkiem uruchomienia zajęć w ramach Studium Podyplomowego jest zgłoszenie się minimum 20 słuchaczy. Planowany termin:
- rozpoczęcia zajęć (edycja 2018/19) - 06.10.2018 r.,
- zakończenia zajęć (edycja 2018/19) - czerwiec 2019 r.

Termin składania dokumentów

Od 01.05.2018 do 21.09.2018

Zasady naboru

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 września 2018 roku.

1 października 2018 roku osoby, które zarejestrują się i złożą wymagane dokumenty, zostaną powiadomione o decyzji kwalifikacyjnej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Opłaty

Całkowita opłata za dwa semestry wynosi 8500 PLN.

Z uwagi na wprowadzanie do rozliczeń systemu komputerowego, każdy uczestnik otrzyma swój indywidualny numer konta, na który będzie mógł wpłacić należność. O terminie wpłat uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do egzaminu na IWE należy zaliczyć ok. 20 godzin płatnych zajęć w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Ich koszt liczony wraz z egzaminem na Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika jest ustalany i rozliczany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o wytyczne IAB-252r3-16 dla tzw. I drogi (od I części kursu IWE). Kandydat na studia podyplomowe powinien legitymować się co najmniej dyplomem inżynierskim, po min. 3,5 roku studiów I stopnia na jednym z kierunków zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończonych pracą dyplomową ściśle związaną z zakresem:

 • „mechaniki” dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna
 • „budowy statków” dla kierunku studiów: Oceanotechnika
 • „metalurgii” dla kierunków studiów: Metalurgia, Inżynieria Materiałowa
 • „elektryki” dla kierunków studiów: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka
 • „inżynierii lądowej i wodnej" dla kierunków studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska

Dokumenty wymagane od kandydatów

Ramka_górna

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia, oraz – w przypadku przyjęcia na studia – obsługi procesu studiowania w Politechnice Warszawskiej;

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym;

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;

9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych;

10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ramka_dolna • formularz kandydata na studia podyplomowe wydrukowany z systemu informatycznego „Rekrutacja PW” i uzupełniony odręcznie (obowiązuje kandydatów na studia podyplomowe składających dokumenty po 17 sierpnia 2014 roku - patrz uwaga poniżej)
 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kserokopia dowodu osobistego
 • trzy aktualne zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych stopnia I lub II (patrz wymagania wstępne)
 • wniosek kwalifikacyjny IWE do Instytutu Spawalnictwa
 • arkusz danych kandydata na kurs potrzebny do uzyskania dyplomu IWE (IS Gliwice)
 • w przypadku umowy pomiędzy Zakładem i Politechniką umowa trójstronna PW-Firma-Słuchacz
 • w przypadku umowy pomiędzy Słuchaczem i Politechniką umowa dwustronna PW-Słuchacz
 • kserokopia strony z indeksu z tematem pracy dyplomowej
 • oświadczenie o sposobie zwrotu dokumentów w przypadku nie zakwalifikowania się lub rezygnacji ze studiów podyplomowych
 • kopie dowodów wpłat
 • Uwaga:
  W związku z pismem Rektora PW ds. studiów z dn. 12 sierpnia 2014 roku w sprawie obowiązku rejestrowania kandydatów na studia doktoranckie i podyplomowe za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW” proszę zapoznać się z poniższymi informacjami:

  • Powiadomienie kandydatów na studia podyplomowe o konieczności rejestracji na studia podyplomowe poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” (Zał. nr 3 do pisma Prorektora ds. Studiów nr RD-46-16/600/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.)
  • Tryb postępowania przy rejestracji i zapisach kandydatów na studia podyplomowe rozpoczynające się od semestru zimowego r. ak. 2014/2015 (Zał. nr 1 do pisma Prorektora ds. Studiów nr RD-46-16/600/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.)

Sposób i miejsce składania dokumentów

Niezależnie od rejestracji dokumenty prosimy składać osobiście w Sekretariacie Zakładu Inżynierii Spajania (czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00):

Wydział Inżynierii Produkcji
Gmach Nowy Technologiczny pok. 222
ul. Narbutta 85
Warszawa
tel./fax (22) 8499621
e-mail: zis@wip.pw.edu.pl

lub drogą pocztową na adres:

Zakład Inżynierii Spajania
Instytut Technik Wytwarzania
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
(z dopiskiem: ”Studia Podyplomowe IWE”)

Świadectwo ukończenia studiów

Słuchacze, którzy uczestniczyli w co najmniej 90% zajęć w ramach każdego z czterech modułów, uzyskali pozytywne oceny z testów przeprowadzonych w trakcie studiów oraz zdali końcowy egzamin wewnętrzny otrzymają zaświadczenie o ukończeniu Studiów Podyplomowych. Zaświadczenie to jest głównym dokumentem dopuszczającym absolwenta studiów do egzaminu końcowego – kwalifikacyjnego IWE w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.

Warunki uzyskania dyplomu IWE:

 • Ukończenie kierunku studiów zgodnego z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa oraz obroniona praca dyplomowa (patrz wymagania wstępne). Kandydaci będą weryfikowani przez Instytut Spawalnictwa przed przystąpieniem na studia podyplomowe.
 • Ukończenie 2-semestralnych Studiów Podyplomowych „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)”na Politechnice Warszawskiej, zakończonych egzaminem wewnętrznym.
 • Zdanie egzaminu w Ośrodku Certyfikacji ANB Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach poprzedzone zajęciami praktycznymi i pokazowymi (20 godz.) – całość realizowana jest w czasie jednotygodniowego zjazdu, z czego na egzamin przeznacza się 3 dni.

*********

Informacje dotyczące Studiów Podyplomowych będą ukazywały się na bieżąco na naszej stronie www.zis.pw.edu.pl, dlatego zachęcamy zainteresowanych do śledzenia aktualności związanych ze studiami.

Góra strony