Propozycje tematów prac dyplomowych i przejściowych

Poniżej zamnieszczono propozycje tematów magisterskich i inżynierskich prac dyplomowych oraz prac przejściowych, wraz z krótkim opisem. Wykaz tematów prac aktualizowany jest semestralnie.

Ramka_górna

Tematy magisterskich prac dyplomowychLp.
Temat pracy
Opiekun pracy
Opis pracy
Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)


1
Zgrzewanie tarciowe wolframu w osłonie gazowej
Dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
Celem pracy jest opracowanie warunków zgrzewania tarciowego prętów wolframowych oraz zbadanie właściwości uzyskanych połączeń
MiBM; AiRPP
2
Pozycjonowanie obiektów na stanowiskach zrobotyzowanych
Dr inż. Paweł Cegielski
Opracowanie koncepcji innowacyjnego pozycjonera dwustanowiskowego o zredukowanej liczbie napędów
ZiIP (zarezerwowany)
3
Stress corrosion resistance of stainless steel joints brazed with BN 685 alloy
Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
Cel pracy: zbadanie odporności na korozję naprężeniową złączy stosowanych w układach recyrkulacji spalin silników diesla, lutowanych nowym spoiwem niklowym.
GPEM (realizowany)
4
Analiza krystalizacji warstw napawanych plazmowo
Dr inż. Mariusz Bober
Celem pracy jest analiza zjawisk występujących podczas krystalizacji pierwotnej napawanych plazmowo warstw, w tym powłok o strukturze kompozytowej.
MiBM
5
Analiza wytrzymałościowa pozycjonera spawalniczego typu 2L pod zmiennym obciążeniem
Dr hab. inż. Dariusz Golański
Celem pracy jest ocena wpływu wybranych parametrów konstrukcji pozycjonera typu 2L na stan naprężeń/odkształceń za pomocą MES
MiBM (zarezerwowany)
6
Analiza obrazu struktur złączy spawanych (zgrzewanych, lutowanych)
Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat związany z analizą obrazu struktur materiałów. Głównym celem pracy jest opracowanie procedur i ich parametrów, przydatnych w analizie obrazu wybranych struktur
MiBM
7
Analiza fraktalna struktur złączy spawanych
Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat związany z analizą fraktalną struktur złączy spawanych. Głównym celem pracy jest wykonanie pomiarów wymiaru fraktalnego badanej struktury i jego powiązanie w wybranymi właściwościami złącza.
MiBM
8
Spawanie metodą MAG w odmianie CMT stali pancernych
Dr inż. Paweł Kołodziejczak
Celem pracy jest dobór warunków spawania blachy pancernej metodą MAG w odmianie CMT oraz ocena właściwości uzyskanych połączeń.
MiBM
9
Zastosowanie drgań akustycznych w procesach spawalniczych
Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
Należy zaproponować sposób wprowadzania drgań akustycznych, zaplanować i przeprowadzić eksperyment badawczy z ich aplikacją do materiału podstawowego podczas spawania umożliwiający stopniowanie wpływu drgań.
MiBM

Ramka_dolna

Góra strony

 

Ramka_górna

Tematy inżynierskich prac dyplomowychLp.
Temat pracy
Opiekun pracy
Opis pracy
Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)


1
Zgrzewanie tarciowe wysokoobrotowe stali niestopowej S235JR
Dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
Celem pracy jest zbadanie wpływu wartości prędkości obrotowej zgrzewania na wybrane właściwości złącza
MiBM; AiRPP
2
Możliwości i ograniczenia procesów spawalniczych w odniesieniu do idei Przemysł 4.0
Dr inż. Paweł Cegielski
Analiza postulatów idei Przemysł 4.0 w odniesieniu do procesów spawalniczych. Projekt ramowy procesu wytwarzania wybranego wyrobu z zastosowaniem postulatów Przemysłu 4.0.
MiBM; AiRPP
3
Model robota edukacyjnego ze sterowaniem potencjometrycznym
Dr inż. Paweł Cegielski
Założenia projektowe i wykonawcze edukacyjnego robota ze sterowaniem potencjometrycznym, w tym wybór struktury kinematycznej. Projekt, wykonanie, uruchomienie i analiza końcowa konstrukcji.
AiRPP (zarezerwowany)
4
Programowanie trajektorii spawania zrobotyzowanego
Dr inż. Paweł Cegielski
Analiza metod i wymagań programowania ścieżki narzędzia pod kątem spawania łukowego i procesów pokrewnych. Opracowanie konstrukcyjne oprzyrządowania treningowego do programowania trajektorii robota.
MiBM; AiRPP
5
Wpływ sposobu odlewania ciągłego na strukturę i wybrane właściwości niektórych stali jakościowych produkowanych w hucie Arcelor Mittal Warszawa
Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
Cel pracy: Zbadanie różnic strukturalnych i właściwości (w tym możliwości spajania) wybranych stali przetwarzanych w dwóch wariantach technologicznych odlewania ciągłego.
MiBM (realizowany)
6
Struktura i właściwości kompozytowych powłok Ni-VC napawanych plazmowo
Dr inż. Mariusz Bober
Celem pracy jest przeprowadzenie badań struktury i odporności na zużycie napawanych plazmowo warstw kompozytowych Ni-VC.
MiBM
7
Parametry elektrolitycznego czyszczenia spoin
Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat związany z czyszczeniem elektrolitycznym powierzchni złączy spawanych stali austenitycznych. Głównym celem pracy jest ocena wpływu parametrów czyszczenia na jakość powierzchni złącza.
MiBM
8
Zastosowanie metody tamponowej do elektrolitycznego czyszczenia spoin
Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat związany z czyszczeniem elektrolitycznym złączy spawanych stali austenitycznych. Głównym celem pracy jest określenie możliwości zastosowania metody tamponowej do czyszczenia spoin.
MiBM
9
Modyfikacja powierzchni z wykorzystaniem warstw kompozytowych
Dr inż. Jarosław Grześ
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy literatury związanej z tematem oraz wykonanie prób nakładania warstw kompozytowych wybraną metodą i ich podstawowych badań
MiBM
10
Modelowanie wybranych struktur strefy wpływu ciepła złączy spawanych
Dr inż. Jarosław Grześ
Celem pracy jest przedstawienie metod modelowania struktur materiałów oraz próba zastosowania elementów geometrii fraktalnej w modelowaniu wybranych struktur strefy wpływu ciepła
MiBM
11
Napawanie CMT stopów typu Inconel
Dr inż. Paweł Kołodziejczak
Celem pracy jest ocena wybranych właściwości powłok wykonanych ze stopów typu Inconel na podłoże ze stali energetycznej.
MiBM
12
Projekt i budowa defektoskopu stałomagnetycznego do badań złączy spawanych.
Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
Projekt defektoskopu na bazie magnesów stałych. Wykonanie podzespołów i montaż z udziałem technologii lutowania. Wykonanie wzorca do badania kierunku pola magnetycznego. Weryfikacja defektoskopu.
MiBM
13
Wpływ ciśnienia w fazie tarcia zgrzewania tarciowego stali niestopowej S235JR na właściwości złącza
Mgr inż. Beata Skowrońska
Celem pracy jest analiza wpływu wartości ciśnienia w fazie tarcia na wybrane właściwości złącza.
AIRPP (realizowany)
14
Analiza wpływu parametrów wysokoobrotowego zgrzewania tarciowego stali UFG 316L na wybrane właściwości złącza
Mgr inż. Beata Skowrońska
Celem pracy jest statystyczna ocena wpływu wybranych parametrów zgrzewania tarciowego na jakość złączy.
MiBM; AiRPP; ZiIP
15
Wpływ fazy tarcia zgrzewania tarciowego stali austenitycznej na właściwości złącza
Mgr inż. Beata Skowrońska
Celem pracy jest zbadanie wybranych parametrów wysokoobrotowego zgrzewania tarciowego stali austenitycznej na właściwości uzyskanych połączeń.
MiBM; AiRPP; ZiIP

Ramka_dolna

Góra strony

 

Ramka_górna

Tematy prac przejściowychLp.
Temat pracy
Opiekun pracy
Opis pracy
Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)


1
Projekt koncepcyjny stanowiska do natryskiwania cieplnego
Dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
Celem pracy jest opracowanie założeń i wykonanie projektu stanowiska do natryskiwania cieplnego detonacyjnego w komorze akustycznej wyposażonej w system filtro-wentylacji
MiBM; AiRPP
2
Dobór i przygotowanie elektrod nietopliwych do spawania metodą TIG
Dr inż. Paweł Cegielski
Opracowanie metodyki i badania porównawcze różnych sposobów przygotowania ostrza elektrody podczas spawania zmechanizowanego TIG.
MiBM; AiRPP
3
Mechanizmy podawania drutu elektrodowego w urządzeniach spawalniczych MIG/MAG
Dr inż. Paweł Cegielski
Opracowanie metodyki i badania porównawcze wybranych mechanizmów podawania drutu elektrodowego. Projekt przyrządu do pomiaru prędkości wylotowej drutu elektrodowego.
MiBM; AiRPP
4
Funkcje spawalnicze w dedykowanych robotach przemysłowych
Dr inż. Paweł Cegielski
Analiza funkcji spawalniczych dostępnych dedykowanych robotach przemysłowych. Analiza możliwości programowania funkcji spawalniczych w robotach uniwersalnych. Eksperymenty w symulatorze off-line.
MiBM; AiRPP
5
Bezpieczeństwo w zrobotyzowanych systemach spawalniczych z obsługą operatorską
Dr inż. Paweł Cegielski
Analiza rozwiązań systemów bezpieczeństwa w odniesieniu do stanowisk z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem elementów spawanych. Analiza sposobów zwiększenia poziomu bezpieczeństw na stanowisku laboratoryjnym. Projekt rozwiązania (szkice konstrukcyjne, schemat połączenia, ewentualne oprogramowanie)
MiBM; AiRPP
6
Wykorzystanie smartfonu w obszarze spawalnictwa
Dr inż. Paweł Cegielski
Analiza aplikacji spawalniczych dostępnych na platformach Android oraz IOS. Analiza czujników dostępnych w smartfonach pod kątem możliwości tworzenia aplikacji inżynierskich. Projekt aplikacji i/lub testy w wybranym obszarze - proces technologiczny, kontrola itp.
MiBM; AiRPP
7
Metody diagnostyki plazmy termicznej
Dr inż. Mariusz Bober
Celem pracy jest analiza metod służących do diagnostyki plazmy wykorzystywanej w procesach spawalniczych.
MiBM
8
Metody analizy naprężeń w natryskiwanych powłokach na podstawie obrazu mikrostruktury
Dr hab. inż. Dariusz Golański
Celem pracy jest ocena możliwości modelowania naprężeń na poziomie struktury materiału za pomocą dedykowanego oprogramowania inżynierskiego. Zakres pracy obejmuje analizę dostępnego oprogramowania ze szczególnym opisem pakietu OOF2 (tylko system Linux lub Mac OS), zasady budowy modelu wybranej mikrostruktury układu powłoka/podłoże oraz jej analizy pod kątem stanu naprężeń.
MiBM; AiRPP
9
Projekt procesu technologicznego wybranego wyrobu spawanego.
Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy przeprowadzić analizę spawalności, opracować plan technologiczny i technologię spawania.
MiBM
10
Projekt aplikacji dydaktycznej szkieletowego systemu ekspertowego.
Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat pracy przejściowej. Celem pracy jest opracowanie w oparciu o polski pakiet PC Shell działającej aplikacji dydaktycznej z wybranego zakresu spawalnictwa.
AiRPP, MiBM
11
Projekt oprzyrządowania spawalniczego dla wybranego wyrobu spawanego
Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy opracować wstępną technologię spawania (karty technologiczne).Głównym celem projektu jest zaprojektowanie niezbędnego oprzyrządowania do spawania wyrobu.
AiRPP, MiBM
12
Projekt stanowiska do zautomatyzowanego (zrobotyzowanego) spawania wybranego wyrobu
Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy opracować wstępną technologię spawania (karty technologiczne).Głównym celem projektu jest zaprojektowanie stanowiska do zautomatyzowanego (lub zrobotyzowanego) spawania wyrobu.
AiRPP
13
Analiza obrazów w identyfikacji niezgodności spawalniczych
Dr inż. Jarosław Grześ
Celem pracy jest dokonanie przeglądu procedur analizy obrazu i ocena ich możliwości w zakresie obróbki obrazów radiograficznych niezgodności spawalniczych i ich identyfikacji.
MiBM, AiRPP
14
Cyfrowa analiza obrazu w ocenie powierzchni metalowych powłok galwanicznych
Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat związany z analizą obrazu. Celem pracy jest opracowanie procedur analizy obrazu umożliwiających ocenę jakości powłok galwanicznych.
MiBM
15
Budowa procedur przetwarzania i analizy obrazu w programie Adaptive Vision Studio Dr inż. Jarosław Grześ
Przykładowy temat związany z analizą obrazu. Celem pracy jest opracowanie dydaktycznych procedur przetwarzania i analizy obrazu w programie AVS
AiRPP, MiBM
16
Nowoczesne systemy oprzyrządowania spawalniczego
Dr inż. Jarosław Grześ
W ramach pracy należy dokonać przeglądu systemów mocowań i ich aplikacji w produkcji spawalniczej.
AiRPP, MiBM
17
RF430FRL 15xH w aplikacjach spawalniczych
Dr inż. Jarosław Grześ
W ramach pracy należy scharakteryzować układ oraz przeprowadzić analizę możliwości jego zastosowania w aplikacjach spawalniczych
MiBM; AiRPP; ZiIP
18
Stopy magnezu stosowane w biomechanice
Dr inż. Paweł Kołodziejczak
Celem pracy jest analiza zastosowania stopów magnzu w bimechanice, ze szczególnym uwzglednienie biozgodnści i biodegradowalności w/w materiałów.
AiRPP MiBM
19
Zastosowanie metod badań nieniszczących do badania złączy spawanych
Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
Wybór źródeł i opracowanie konspektu syntetycznego dla każdej z najważniejszych metod badania. Wykonanie prezentacji i zgromadzenie próbek, wzorców oraz sporządzenie filmów edukacyjnych opisujących kompleksowo zagadnienia badań nieniszczacych w spawalnictwie.
MiBM
20
Napawanie MIG metodą CMT stopu aluminium z udziałem drgań ultradźwiękowych
Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
Konfiguracja stanowiska z udziałem robota spawalniczego; przeprowadzenie prób napawania metodą MIG-CMT z udziałem drgań; badania strukturalne uzyskanych próbek
AiRPP
21
Napawanie wiązką elektronów w próżni ze zmechanizowanym podawaniem drutu
Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
Konfiguracja zmechanizowanego układu podawania drutu; opracowanie programu sterującego stół CNC do wytwarzania próbek; Wykonanie próbek w procesie druku 3D; Wykonanie badań wizualnych i makroskopowych
AiRPP
22
Wpływ przygotowania powierzchni czołowej elementów zgrzewanych na przebieg procesu
Mgr inż. Beata Skowrońska
Celem pracy jest analiza wpływu chropowatości powierzchni czołowych na przebiegi rejestrowane podczas zgrzewania tarciowego oraz badania metalograficzne złączy.
MiBM; AiRPP; ZiIP
23
Wysokoobrotowe zgrzewanie tarciowe z aluminiową przekładką
Mgr inż. Beata Skowrońska
W ramach pracy przeprowadzone zostaną próby zgrzewania tarciowego z zastosowaniem cienkiej przekładki aluminiowej oraz badania metalograficzne złączy
MiBM; AiRPP; ZiIP
24
Wpływ ciśnienia fazy docisku zgrzewania tarciowego na jakość złączy ze stali 316L o różnym stopniu rozdrobnienia mikrostruktury
Mgr inż. Beata Skowrońska
W ramach pracy zostaną wykonane próby zgrzewania tarciowego dla różnych wartości ciśnienia w fazie docisku oraz określenie jego na kształt złączy uzyskanych dla materiałów o różnym stopniu rozdrobnienia mikrostruktury.
MiBM; AiRPP; ZiIP
25
Badania fraktograficzne złączy zgrzewanych tarciowo ze stali UFG 316L
Mgr inż. Beata Skowrońska
W ramach pracy zostaną wykonane badania przełomów złączy zgrzewanych tarciowo ze stali UFG 316L poddanych próbom statycznego rozciągania oraz dynamicznego zrywania
MiBM; AiRPP; ZiIP

Ramka_dolna

Góra strony

 

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania