Obrona pracy dyplomowej

Od dnia 01.01.2005 r. dyplom ukończenia studiów składa się z dwóch części: dyplomu właściwego (część A) i suplementu do dyplomu (część B). W związku z tym dyplomanci winni dostarczyć do Dziekanatu dodatkowo następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki dyplomowej
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki po II lub III roku
 • poświadczoną kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dot. obcokrajowców)
 • zaświadczenia o osiągnięciach w pracach organizacyjnych w kołach naukowych
 • potwierdzenia o otrzymanych nagrodach
 • zaświadczenia o uczestnictwie w pracach naukowych wykonywanych w ramach prac Koła Naukowego
 • dokładne dane dotyczące uczelni, w której studiował oprócz PW w ramach kończonego kierunku studiów
 • kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej.

Zaświadczenia powinny zawierać czasookresy wykonywania czynności, które poświadczają. Studenci wyjeżdżający w ramach Programów Międzynarodowych zobowiązani są do dostarczenia do dziekanatu kserokopii umowy potwierdzającej pobyt na uczelni zagranicznej.

Zasady prowadzenia prac dyplomowych na Wydziale Inżynierii Produkcji

Ujednolicone wymogi edytorkie prac dyplomowych (zarządzenie nr 57/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej)

Diploma thesis editing guidelines at Warsaw University of Technology

 

Procedura obiegu dokumentów składanych przed egzaminem dyplomowym w Dziekanacie

1. Należy zgłosić telefoniczne (tel. 22 234 84 31), pocztą elektroniczną na adres: dziekanat.dzienny@wip.pw.edu.pl lub osobiście do NT pok. 116 prośbę o przygotowanie dokumentów do obrony na około dwa tygodnie przed ich odbiorem z dziekanatu.

2. Złożyć (jeśli wcześniej nie był złożony) i odebrać indeks z zaliczonym ostatnim semestrem studiów potrzebny do wpisu kierującego pracą o przyjęciu pracy do obrony. Wraz z indeksem należy również odebrać z dziekanatu raport suplementu do dyplomu w celu potwierdzenia danych w nim zawartych.

3. Uzyskać w indeksie wpis kierującego pracą o przyjęciu pracy dyplomowej do obrony: "Praca dyplomowa oceniona pozytywnie, gotowa do obrony" - /data/ - /podpis/. Kierujący pracą powinien dokonać wpisu na pierwszej wolnej stronie po pieczątce rejestracyjnej ostatniego semestru.

4. Po uzyskaniu wpisu do indeksu należy go ponownie złożyć w dziekanacie w celu uzyskania dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Ponadto należy złożyć następujące dokumenty:

 • sprawdzony i podpisany raport suplementu
 • 4 szt. - fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5
 • potwierdzenie opłaty za egzamin dyplomowy w wysokości 60zł, wniesionej na konto Politechniki Warszawskiej PKO S.A. IV O/Warszawa nr 87 1240 1053 5111 8215 0010 0091
 • kserokopię zaświadczeń o odbytych praktykach studenckich, wystawionych przez zakłady pracy
 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię umowy potwierdzającej pobyt na uczelni zagranicznej (dot. studentów biorących udział w wymianie międzynarodowej)
 • kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
 • formularz z aktualnymi danymi osobowymi.

5. Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym odebrać dokumenty z dziekanatu i przekazać je do Instytutu (Zakładu) dyplomującego.

Po egzaminie dyplomowym należy zgłosić się do dziekanatu po kartę obiegową, którą po uzupełnieniu wszystkimi wymaganymi pieczęciami należy zwrócić wraz z legitymacją studencką w Dziale Ewidencji Studentów G.G. pok. 114, Pl. Politechniki 1, po otrzymaniu zawiadomienia, że dyplom jest gotowy do odbioru.

 

Dokumenty do obrony, jakie przed egzaminem należy złożyć w Zakładzie

 • Dwa oprawione egzemplarze pracy dyplomowej wraz z dodatkowym oświadczeniem (do pobrania w dziale formularze i szablony).
 • Dokumenty do obrony odebrane z Dziekanatu oraz Indeks.
 • Dwie kopie płyt CD z zapisem elektroniczym pracy dyplomowej (MS Word), w papierowej kopercie. Płyty powinny mieć etykietę na opakowaniu zgodnie ze wzorem "Etykieta nośnika elektronicznego" (do pobrania w dziale formularze i szablony).
 • Autoreferat (streszczenie) pracy dyplomowej w czterech kopiach na oddzielnych kartkach.

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania